GDPR

Formular GDPR

 

1. Informaţii Generale

Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.

Operatorul datelor cu caracter personal

Noi, Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei cu sediul în strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, reprezentăm operatorul în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. Prin urmare, suntem responsabili pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai jos.

Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal

Am numit un Responsabil cu Protecţia Datelor care poate fi contactat dacă exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact: Ştefan Drăghescu, 0758.038.830.

Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei, cu sediul în Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, E-Mail Responsabil GDPR: dpo@anre.ro

2. Informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal

În calitatea sa de operator, ANRE, în ceea ce vă priveşte, în funcţie de raportul dintre dumneavoastră şi ANRE, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, adresa, telefon, CNP, serie carte de identitate, e-mail, semnătura), date financiare (cont bancar, orice tranzacţii financiare în care sunt implicate persoanele fizice), date despre membrii familiei, date de identificare electronică (cookies, adrese IP, semnătura digitală, certificate electronice), informaţii de natura juridică (amenzi administrative, condamnări, alte sancţiuni administrative), date de calificare profesională (privind studiile persoanei vizate, calificări profesionale, publicaţii), date privind istoricul profesional, date privind starea de sănătate, date despre afilieri şi opinii politice.

Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanţă cu scopurile şi temeiurile legale prezentate mai jos.

 

 

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine ANRE;
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită ANRE.

Temeiul prelucrării

Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimţământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră și ANRE pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al instituţiei noastre. În acest sens enumerăm:

  • elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor;
  • acordarea de licenţe, autorizaţii şi atestări, contribuţii anuale percepute operatorilor economici reglementaţi din sectorul energiei electrice şi termice şi al gazelor naturale, precum şi din fonduri acordate de organisme internaţionale.

Totodată, temeiul prelucrării este şi unul legal şi/sau contractual, şi are la baza interesul public care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investita ANRE.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile anterior menţionate. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

Păstrarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt păstrate şi şterse/distruse în conformitate cu nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul ANRE, respectând Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale.

Drepturile dumneavoastră

Vă aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele drepturi:

- dreptul de a avea acces la datele dvs: puteţi solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

- dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situaţia în care exista erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveţi posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteţi solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate;

- dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor: aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situaţii: dacă aţi contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; dacă v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;

- dreptul de a solicita ştergerea datelor: puteţi solicita ştergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-aţi retras consimţământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale;

- dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteţi solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimţământul dvs şi prelucrarea este una automată;

- dreptul de a vă opune prelucrării: aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dvs dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteţi opune prelucrării, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.  Dvs nu veţi face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

În situaţia în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveţi posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

 

 

 

 

Declaraţie de consimţământ

 

Subsemnatul/a ............................................., cu domiciliul în ...................................., serie CI ........., numărul.................., sunt de acord ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, să colecteze și să prelucreze  datele mele cu caracter personal.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate în formularul GDPR sunt voluntare.  Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către ANRE.

Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@anre.ro sau printr-o cerere scrisă la Registratura ANRE din Bucureşti, strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menționate în formularul GDPR. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către ANRE în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@anre.ro

Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți să fiți contactat în scopul furnizării de informații de către ANRE:

☐ E-mail

☐ Telefon

☐ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR.

*Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu X.

Data completării:

Semnătura:

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE